دوره های آموزشی 1401 - قاضی زاده

25
 

ردیف

عنوان

تاریخ برگزاری

ساعت آموزشی

منابع

مخاطبین

نحوه آزمون

1

آموزش SSO

اردیبهشت 1401

12

فیلم های آموزشی جلسات آموزش

تیم برنامه نویس دانشگاه

اتصال سامانه های مربوطه به SSO دانشگاه

2

آموزش تیکت

خرداد 1401

12

فیلم های آموزشی جلسات آموزش

کلیه پرسنل فاوا

برسی کاتابل کاربری تیکت افراد

3

آموزش پرتال

تیر 1401

12

فیلم های آموزشی جلسات آموزش

کلیه رابطین پرتال

بررسی پرتال مربوط تحویل داده شده به رابطین پرتال

 

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر