کار با نرم افزار Desktop central

26

 

عنوان کلاس

تاریخ برگزاری

ساعت

مدرس

تاریخ آزمون

شاخص های آزمون

گروه هدف

کار با نرم افزار Desktop central

1401/10/22

3

مهندس خسروشاه

1401/10/25

ارزیابی مدرس

کارشناسان فاوا

 
 از مجموع 1 رأی

فاقد نظر