کاربرد کامپیوتر مقدماتی

123

 

عنوان کلاس

تاریخ برگزاری

ساعت

مدرس

تاریخ آزمون

شاخص های آزمون

گروه هدف

کاربرد کامپیوتر مقدماتی 

1401/09/22

3

مهندس خسروشاه

1401/09/25

آزمون تئوری مجازی

کلیه کارکنان اداری

 
 از مجموع 2 رأی

فاقد نظر