تولید شاخصها و جداول آماری در اتوماسیون آماری(سهم)

121
نحوه آزمون  تولید شاخصها و جداول آماری در اتوماسیون آماری(سهم)
  بازه زمانی نام واحد تعداد شاخص ها و جداول آماری نیازسنجی شده(حداقل سه عدد)  شاخص ها  و جداول آماری عملیاتی شده نمره کسب شده
  هفته اول        
هفته دوم        
هفته سوم        
هفته چهارم        فاقد نظر