شاخص های آزمون :

  1. بررسی لیست درخواست ها
  2. لیست خدمات
  3. گزارشات مربوط به پرداخت های الکترونیکیفاقد نظر