بروز رسانی اطلاعات datatable بعد از ویرایش

389

جهت بروزرسانی اطلاعات نمایش داده شده توسط datatable  در لاراول از دستور زیر استفاده می شود:

 $('#datatable-id').dataTable().api().ajax.reload();فاقد نظر