به جریان انداختن جلسات تعلیق شده

386

در تقویم کاری بر روی جلسه ای که به تعلیق در آمده(به رنگ قرمز نمایش داده می شود ) کلیک کنید و مطابق با تصاویر ذیل عمل کنید :

 

سپس مشاهده خواهید کرد که جلسه بر روی تقویم کاری به رنگ سبز نمایش داده میشود.
فاقد نظر