نحوه تعیین تکلیف جلسات

397

در بدو ورود به سامانه کادری نمایش داده می شود که اطلاعات مربوط به جلسات در هفت روز آینده و هفت روز گذشته را نشان میدهد.

در قسمت پایین همین کادر ، جدولی از جلسات هفت روز گذشته نشان داده میشود که میتوان توسط تشکیل یا عدم تشکلیل جلسات را مشخص نمود.
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر