آزمون پایان دوره ویندوز سرور R2

295

گروه های هدف:

پرسنل فاوا در کلیه رده های عملیاتی

در صورت عدم کسب نمره قبولی مسئولیت هرگونه ایراد وارد شده به ساختار تحت مسئولیت به عهده فرد می باشد.

سوال:

راه اندازی سرویس FTP و تنظیم سطج دسترسی برای فقط خواندن یک گروه.

  DNS تنظیم شده با نام خانوادگی آزمون دهنده یکی باشد.

نحوه ارائه:

ارسال فیلم به مدت 3 دقیقه از پروژه انجام شده.

ازریابی از طریق AnyDesk

تاریخ:

آخرین مهلت ارسال فیلم ..... می باشد.

 

نحوه ارسال :

تیکیت به آقای مهندس بابک شهسوار
فاقد نظر