کاربا نرم افزار word

429

 

1. با استفاده از Bookmark یک فهرست مطالب ایجاد کنید.

2. چهار صفحه ایجاد کنید که دارای سرصفحه متفاوت باشند. صفحات 1و2 بصورت افقی و با شماره صفحه 1 و 2 و صفحات 3و4 بصورت عمودی با شماره صفحات الف و ب باشد.

3. متن زیر را تایپ کنید:

             "ما از طریق یادگیری، خودمان را باز آفرینی می کنیم." 

            "ما از طریق یادگیری، به موجودات جدیدی، با قابلیت های جدیدی تبدیل می شویم که قبلا از آن ناتوان بوده ایم."

* سطر اول را با رنگ سبز و بصورت بولد شده و سایز 14 با فونت BNazanin نمایش دهید.

       ** سطر دوم را بصورت italic  و زیرخط دار و با رنگ آبی با فونت THoma و سایز 18 نمایش دهید.

3. متن های زیر را دقیقا تایپ کنید.

  1. قسمت word        
  2. X2+y3=√z3     
  3. آموزش excel  و اتوماسیون اداری
      حضور و غیاب         

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر