اتوماسیون اداری

768

-1

تنظیمات اتوماسیون اداری را چگونه انجام دهیم ؟

-2

چگونه یک مدرک را  نگهداری شخصی  کنیم؟

-3

چگونه یک گروه همکار ایجاد نماییم ؟

-4

چگونه فردی را به گروه همکار اضافه یا فردی را حذف نماییم؟

-5

چگونه در نگهداری شخصی خودیک پوشه جدید ایجاد نماییم ؟

-6

به چند طریق میتوان یک مدرک را از کارتابل خارج نمود ؟

-7

چگونه رمز عبور اتوماسیون اداری خود را تغییر دهیم ؟

-8

به چند طریق میتوان یک پیشنویس جدید ایجاد نمود؟

-9

چگونه می توان یک نامه را به یک گروه همکاران مشخص ارجاع داد؟

-10

چگونه می توان مدارکی که خود فرد ایجاد نموده است را در کارتابل مشاهده کرد ؟

-11

به چند طریق میتوان مدرک جدید ایجاد نمود؟

-12

چگونه می توان وضعیت یک مدرک را از خوانده شده به خوانده نشده تغییر داد؟

-13

چگونه میتوان از صحت فونت و عدم بهم ریختگی نامه اطمینان حاصل کرد؟

-14

چگونه میتوان مشکل چپ چین شدن نامه ها را حل کرد؟

-15

چگونه میتوان مشکل بهم ریختگی جداول را حل کرد؟

-16

تنظیمات متن نامه به چه صورت باید باشد؟

-17

چگونه می توان کارتابل خود را به همکار تفویض اختیار کرد؟

 

 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر