نکات مد نظر

872
  1. برای هر گروه کاری شرکت در کلاس ها به دو حال اجبار و غیر اجبار تعیین گردد. (اجباری بودن کلاس ها باید در شواری اداری فاوا به تصویب رسیده باشد)
  2. بعد از برگزاری کلاس ها پرداخت فاکتور خدمات به پیمانکاران در آن حوزه لغو خواهد شد. (مانند تعمیر تجهیزات رایانه ای)
  3. بعد از برگزاری کلاس ها ارائه خدمات توسط ستاد به واحد ها در آن حوزه لغو خواهد شد. (مانند کانفیگ سوئیچ ها)
  4. قبل از برنامه ریزی سر فصل ها به تأیید شورای اداری فاوا رسیده شده باشد.
  5. کلاس ها مبتنی تحقیق توسط دانشجو، تمرین و کار عملی باشد.
  6. آزمون دقیق و عادلانه باشد.
  7. برای افرادی که به هر دلیل از آزمون رد می شوند برنامه تنبیهی در نظر گرفته شود.
  8. برای افراد موفق برنامه تشویق در نظر گرفته شود.
  9. ویژه مدرسین دوره


مطالب مرتبط :


تاریخ برگزاری دوره ها
737
سرفصل دوره های مصوب سال 98
34
سرفصل دوره های مصوب سال 98
33

فاقد نظر