برنامه زمانبدی

936

جلسه- تاریخ

ساعت

نوع برگزاری

مکان / ادرس ویدئو کنفرانس

جلسه اول- شنبه7 تیرماه

14-16

ویدئو کنفرانس

vc.nkums.ac.ir/itclass

جلسه دوم -دوشنبه 15 تیرماه

14-16

ویدئو کنفرانس

vc.nkums.ac.ir/itclass

ازمون پایان 14:30 تا 23   چهارشنبه 18 تیرماه 99
 
 
 

 
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر