دوره های عمومی فاوا (کلیه کارکنان)

897
نام کلاس نوع دوره واحد برگزار کننده گروه هدف (رشته های شغلی ، پست سازمانی) ساعت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان
سواد رايانه ای تخصصی مديريت فناوری اطلاعات کلیه پرسنل 14    
کاربرد کامپیوتر در اقتصاد درمان تخصصی مديريت فناوری اطلاعات کارشناسان و مسئولین اقتصاد درمان 20    
کاربرد کامپیوتر در امور اداری تخصصی مديريت فناوری اطلاعات کارشناسان و مسئولین امور اداری 10    
کاربرد کامپیوتر در روابط  عمومی تخصصی مديريت فناوری اطلاعات کارشناسان و مسئولین روابط عمومی 10    
کاربرد کامپیوتر در امور عمومی تخصصی مديريت فناوری اطلاعات کارشناسان و مسئولین امور عمومی 10    
دولت الکترونیک برای مسئولین دفاتر تخصصی مديريت فناوری اطلاعات کارشناسان مسئولین دفاتر 10    
کاربرد کامپیوتر در بیمارستان تخصصی مديريت فناوری اطلاعات این دوره با یک کد برای تمامی پرسنل درمانی بیمارستان در گروه های مختلف باید برگزار شود (برای گروه اقتصاد درمان / برای گروه ازمایشگاه و ...) 20    
جمع ساعت       94    

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر