دوره آموزشی نرم افزار his (مدارک پزشکی)

692 ٢:٥٠ ق.ظ
سرفصلهای آموزشی واحد مدارک پزشکی
ردیف عنوان سرفصل اموزش مدرس سمت
۱ اتصال به his خانم  نسرین حاتمی  مسئول مدارک پزشکی بیمارستان بنت الهدی
۲ زیر سیستم پذیرش خانم  نسرین حاتمی  مسئول مدارک پزشکی بیمارستان بنت الهدی
۳  زیر سیستم مدارک پزشکی خانم  نسرین حاتمی  مسئول مدارک پزشکی بیمارستان بنت الهدی
۴ زیر سیستم تریاژ خانم  نسرین حاتمی  مسئول مدارک پزشکی بیمارستان بنت الهدی
۵ ارسال به سپاس خانم  نسرین حاتمی  مسئول مدارک پزشکی بیمارستان بنت الهدی
۶ استحقاق سنجی خانم  نسرین حاتمی  مسئول مدارک پزشکی بیمارستان بنت الهدی
۷ استعلام هویت خانم  نسرین حاتمی  مسئول مدارک پزشکی بیمارستان بنت الهدی
۸ hmis خانم  نسرین حاتمی  مسئول مدارک پزشکی بیمارستان بنت الهدی

 

وضعیت دانش نرم افزار اطلاعات بیمارستانی (his)
  وضعیت
ردیف نام و نام خانوادگی مسئول/کارشناس  مدارک پزشکی   سمت  نام بیمارستان عالی خوب متوسط ضعیف
۱ خانم نسرین حاتمی مسئول بیمارستان بنت الهدی بجنورد        
۲ خانم صدیقه جعفری کارشناس بیمارستان بنت الهدی بجنورد        
۳ خانم زهرا قلی پور کارشناس بیمارستان بنت الهدی بجنورد        
۴ خانم الهام حسن آبادی کارشناس بیمارستان بنت الهدی بجنورد        
۵ خانم مریم دژوان کارشناس بیمارستان بنت الهدی بجنورد        
۶ خانم صدیقه مجردی مسئول بیمارستان امام علی (ع) بجنورد        
۷ خانم ناهید قلیچی کارشناس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد        
۸ خانم مرضیه مکرمی کارشناس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد        
۹ خانم زهرا ملکان کارشناس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد        
۱۰ خانم مژگان تاج نیا کارشناس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد        
۱۱ خانم عاطفه محمدی کارشناس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد        
۱۲ خانم زهرا کمالی کارشناس بیمارستان امام علی (ع) بجنورد        
۱۳ خانم سهیلا شاهی مسئول بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد        
۱۴ خانم سمیه الهی کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد        
۱۵ خانم راضیه گریوانی کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد        
۱۶ خانم فاطمه ارجمند کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد        
۱۷ خانم سکینه حمیدی کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد        
۱۸ خانم سپیده نورمحمدی کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد        
۱۹ آقای جواد خلیلی مسئول بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد        
۲۰ آقای فرامرز شعبانی کارشناس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد        
۲۱ آقای محمد قلی پور کارشناس بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد        
۲۲ خانم جمیله وطن دوست مسئول بیمارستان امام خمینی شیروان        
۲۳ خانم فرزانه بهادری کارشناس بیمارستان امام خمینی شیروان        
۲۴ خانم آزاده جعفری مقدم کارشناس بیمارستان امام خمینی شیروان        
۲۵ خانم الهه نظری کارشناس بیمارستان امام خمینی شیروان        
۲۶ خانم معصومه کوهستانی مسئول بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان        
۲۷ خانم ریحانه حیدرپور کارشناس بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان        
۲۸ خانم سپیده محمدزاده کارشناس بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان        
۲۹ خانم فائزه سعادتی کارشناس بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان        
۳۰ آقای اسماعیل باقری کارشناس بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان        
۳۱ خانم مرضیه فرج زاده کارشناس بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان        
۳۲ آقای عبدالوهاب تختمش مسئول بیمارستان پورسینا آشخانه        
۳۳ خانم مژده وحیدی کارشناس بیمارستان پورسینا آشخانه        
۳۴ آقای ابراهیم آذری کارشناس بیمارستان پورسینا آشخانه        
۳۵ خانم زینب  قاسمی موخر مسئول بیمارستان جواد الائمه جاجرم        
۳۶ خانم سمیه جهانگرد کارشناس بیمارستان جواد الائمه جاجرم        
۳۷ خانم منصوره رجبی کارشناس بیمارستان جواد الائمه جاجرم        
۳۸ خانم ملیحه  مومن زاده مسئول بیمارستان شهدای فاروج        

 


از مجموع 7 رأی

فاقد نظر