دوره اول آموزش نرم افزار his

1735 ١٢:٢٥ ب.ظ

سرفصلهای آموزشی رؤسا و مدیران بیمارستانها در حوزه his

دوره اول :

عنوان آموزش                                                                   مدرس

آشنایی با پذیرش بیمار   

فیلم آموزشی پذیرش بیمار در his.part1

فیلم آموزشی پذیرش بیمار در his.part2  

آقای مهندس صادق بانژاد
آشنایی با فرآیند درخواست دارو از داروخانه                           آقای حمید رحمتی
آشنایی با فرآیند انبارگردانی انبار و داروخانه          آقای حمید رحمتی

آشنایی با فرآیند ترخیص بیمار               

ترخیص بیمار                       

آقای مهندس بهمن پناه
آشنایی با داشبورد سپاس                             آقای مهندس قهرمانی

آشنایی با فرآیند ارسال پرونده به سپاس                          

اموزش سپاس.part1

اموزش سپاس.part2

آقای مهندس حسین نگاری

آشنایی با فرآیند بیمه گری                           

آموزش فرآیند بیمه گری بیماران بستری_1

آموزش فرآیند بیمه گری بیماران بستری_2_.part1

آموزش فرآیند بیمه گری بیماران بستری_2_.part2

آموزش فرآیند بیمه گری بیماران بستری_2_.part3

آموزش فرآیند بیمه گری بیماران بستری_2_.part4

آقای مهندس احسان یزدی زاده

آشنایی با فرآیند رسیدگی پرونده در سامانه رز  

آموزش سامانه رز.part1

آموزش سامانه رز.part2

آموزش سامانه رز.part3.

                         

آقای مهندس احسان یزدی زاده

 

وضعیت دانش نرم افزار اطلاعات بیمارستانی (his)
  وضعیت
ردیف نام و نام خانوادگی رئیس/مدیر بیمارستان سمت  نام بیمارستان عالی خوب متوسط ضعیف
۱ جناب آقای دکتر  حسینعلی سلطانی رئیس  بیمارستان امام علی (ع) بجنورد         
۲ جناب آقای جواد امین پور مدیر بیمارستان امام علی (ع) بجنورد         
۳ سرکار خانم زهره روهنده رئیس  بیمارستان بنت الهدی بجنورد         
۴ سرکارخانم مژگان بختیاری مدیر بیمارستان بنت الهدی بجنورد         
۵ جناب آقای دکتر نوید ابراهیمی پور رئیس  بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۶   جناب آقای بهمن باقریان مدیر بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۷  جناب آقای دکتر علی نعمتی  رئیس  بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد         
۸ سرکار خانم  الهام منصوریان مدیر بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد         
۹ جناب آقای میلاد انوری رئیس  بیمارستان آیت ا.. هاشمی رفسنجانی شیروان        
۱۰ جناب آقای جواد دوست زاده مدیر بیمارستان آیت ا.. هاشمی رفسنجانی شیروان        
۱۱ جناب آقای دکتر هوشنگ فرج زاده رئیس  بیمارستان امام خمینی شیروان        
۱۲ جناب آقای محمدعلی حسن زاده مدیر بیمارستان امام خمینی شیروان        
۱۳ سرکار خانم آزاده صید محمد خانی رئیس  بیمارستان جوادالائمه جاجرم        
۱۴ جناب آقای علی جوینی مدیر بیمارستان جوادالائمه جاجرم        
۱۵ سرکار خانم دکتر بهناز گنابادی رئیس  بیمارستان پورسینا آشخانه        
۱۶ جناب آقای محمد رمضان زاده مدیر بیمارستان پورسینا آشخانه        
۱۷ جناب آقای قدرت ا.. نامدارپور رئیس  بیمارستان شهدای فاروج        
۱۸ جناب آقای مهندس محسن شادکانلو مدیر بیمارستان شهدای فاروج        

 

 

 

 


از مجموع 12 رأی

فاقد نظر