خطاهای رایج مربوط به سپاس

1979 ١٥:١٨ ب.ظ
خطاهای ارسالی اطلاعات به سپاس 
به تفکیک نوع خطا
توضیحات نوع خطا
MessagePrepare.Patient info is not matched with nationalcode. اطلاعات وارد شده با کد ملی یکسان نیست. Hospital
Error at CTS validation. خطای مربوط به تعریف بخش ها که با اصلاح کدهای بخش دیگر نمی بایست مشاهده گردد. Hospital
DO_CODED_TEXT.DO_CODED_TEXT is not Complete. نوع داده کد شده دارای سه قسمت code,value و TerminologyID می باشد که هر سه قسمت اجباری است و در صورت عدم ارسال یک قسمت با خطا مواجه می شوید . HIS
AdmissionWardType is mandatory. این خطا زمانی اتفاق می افتدکه اطلاعات مربوط به نوع بخش در پرونده درج نشده باشد. با توجه به اینکه اعلام نوع بخش اجباری است عدم ثبت ان باعث بروز این خطا می شود.   
Error at VerifyPerson. به دلیل عدم همخوانی کد ملی با اطلاعات فرد این خطا بوجود می آید با استفاده از برنامه استعلام هویت این کد ملی ها چک شوند و اصلاح گردند. Sepas
Destination SepasNode is Down خطاي دريافتي شما به اين علت مي باشد كه در HIS ارسال كننده اطلاعات،​شناسه هاي PatientUID و CompositionUID قديمي (نودهاي قديمي) ذخيره شده و ارسال اطلاعات با استفاده از اين شناسه ها صورت مي گيرد.
برای ارسال های سال 93، بایستی شناسه های PatientUID و CompositionUID قدیمی حذف شده و شناسه های جدید دریافتی از سپاس ذخیره گردند. 
HIS
InsurerBox is invalid. خطا مربوط به عدم تعریف صحیح صندوق بیمه می باشد. برخی از بیمه ها وارد کردن صندوق اجباری می باشد Hospital
RelativeCost.zero K value is not permited. خطای مربوط به محاسبه هزینه کا می باشد که در پرونده های گلبال نباید صفر باشد HIS
ServiceType is invalid خطا در تعریف نوع سرویس خدمت  Hospital
AdmissionVO.HealthcareProviderVO.Med_ID invalid. (عدم درج صحیح شماره نظام پزشکی (پکت این خطا می بایست بررسی شود Hospital
Total cost do not match in level 1. علت این خطا عدم مطابقت هزینه کل در سطح روکش (سطح 1) در کلاس BillSummaryVO، با شد. مجموع هزینه های تشکیل دهنده هزینه کل در روکش (در کلاس BillSummaryVO) می باشد.  HIS
Term بخش زنان و زایمان (ThritaEHR.WardType:316) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
DO_TIME is not valid زمان نامعتبر است HIS
MessagePrepare.SystemID is invalid. خطای کد سیستم زمانی رخ می دهد که به دلایلی کد سیستم از طرف وزارت ناشناخته باشد مثل سیستم تعریف نشده یا بلاک شده (بلاک کد سیستم رایاوران) HIS
Term داروخانه عمومی (سرپایی و بستری) (ThritaEHR.WardType:668) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term اتاق عمل جنرال (سرپایی و بستری) (ThritaEHR.WardType:201) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
MessagePrepare.The request failed with HTTP status 503: Service Unavailable. سرویس در دسترس نیست  
Term اورژانس جنرال و تریاژ (thritaEHR.ward:101) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
NationalCode invalid. Invalid check digit. خطای کد ملی در تعداد ارقام وارد شده Hospital
BasicInsuranceContribution is not allowed for this type of Insurance. برای این نوع بیمه اجازه سهم پایه بیمه وجود ندارد HIS
Error at CommittComposition.Maximum allowed version for composition is 7 حداکثر تعداد دفعه ای که یک پرونده ای که به سپاس ارسال شده است و قابل ویرایش و ارسال مجدد می باشد (حداکثر نرخ ویرایش برای یک پرونده) 7 بار می باشد. پرونده هایی که بیش از هفت بار ویرایش شوند امکان ارسال به سپاس را نخواهند داشت  
Error at LocateEHR.Error at FindPARTYFromLocalMasterLocator. Error at GetPersonIndex. Critical Error happend in Master Index. اشکال در اطلاعات پرونده به دلایل زیر
- ارسال اطلاعات از بیمارستان به صورت Async صورت گرفته که منجر به ایجاد دو PatientUID به صورت همزمان گردیده است. با توجه به ایجاد این اختلال، ثبت چنین بسته ای ممکن نبوده و خطای اعلامی از سپاس صادر می گردد.
- بسته ای که قبلا ارسال شده و اطلاعات آن ثبت شده است را نمی توان مجددا به عنوان پرونده جدید ثبت نمود و لازم است فرایند ویرایش پرونده با رعایت ملاحظات نسخه بندی انجام شود.
Sepas
Term همودیالیز (thritaEHR.ward:470) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term همودیالیز و دیالیز صفاقی (thritaEHR.ward:468) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
TerminologyID is not registered کد بخش به درستی وارد نشده HIS
Term بخش تالاسمی (ThritaEHR.WardType:540) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term رادیولوژی (thritaEHR.ward:752) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
RelativeCostStartTime and EndTime of service is mandatory. اشکال در ثبت ارائه سرویس خدمت HIS
Term اورژانس نوزادان (thritaEHR.ward:117) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term اورژانس جنرال (thritaEHR.ward:102) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Error at LocateEHR.Person Identifier do not match with EHR. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
NationalCode is Nothing. کد ملی وارد نشده / کد ملی برای بیماران بستری با ملیت ایرانی که نوزاد نباشند اجباری است.   
DO_Date is not valid عدم درج صحیح تاریخ در پرونده / تاریخ پرونده نامعتبر است HIS
Insurer is invalid نگاشت بیمه به درستی انجام نشده  
PatientContribution cost do not match in level 1. اشتباه در محاسبه هزینه ها. بایستی سهم بیمار از خارج تعهد بیشتر باشد. با توجه به این که خارج تعهد قسمتی از سهم بیمار است حتما سهم بیمار می بایست بزرگتر یا مساوی این مبلغ باشد. در صورتی که بیمار تخفیف داشته باشد سهم بیمار باید بیشتر از (تخفیفات - خارج تعهد) باشد. HIS
Term رادیوگرافی (thritaEHR.ward:754) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term اورژانس سوختگی (thritaEHR.ward:114) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term بخش آنژیوپلاستی عروق کرونر (اینترونشنال قلب) (ThritaEHR.WardType:212) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term مراقبت های ویژه قلبی (ThritaEHR.WardType:036) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term اورژانس اطفال (thritaEHR.ward:116) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
BasicInsuranceContribution.Magnitude of BasicInsuranceContribution is invalid. برای اين نوع بيمه، شما اجازه سهم بيمه پايه نداريد
به عنوان مثال، نوع بيمه فرد "آزاد" ارسال شده است. در نتيجه ارسال حق بيمه پايه برای فرد فاقد بيمه بی معنی است و نشان دهنده خطا در
نگاشت اطلاعات است.
HIS
Magnitude of TotalPatientContribution is invalid. (محاسبه مقدار سهم بیمار ااشتباه است (ممکن است در محاسبات منفی حساب شده باشد  
Term هموفیلی و تالاسمی (thritaEHR.ward:538) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Other Cost (5) do not match in level 2. جمع ستون مربوط به کاهش فرانشیر با کد 5 در سطح دو با سطح یک اختلاف دارد. HIS
Term مراقبت های ویژه جراحی (ThritaEHR.WardType:022) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term حسابداری بستری (ThritaEHR.WardType:955) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term تالاسمی (thritaEHR.ward:540) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term مراقبت های ویژه جنرال (ThritaEHR.WardType:020) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
KValue of service is mandatory لازم است برای خدماتی که به آنها ضریب کا تعلق می گیرد، مقدار ضریب کا را پر نمایید. خدماتی که به آنها ضریب کا تعلق می گیرد، بر اساس گروه خدمتشان مشخص می گردند.  Hospital
Term مراقبت های ویژه پس از آنژیوگرافی (ThritaEHR.WardType:040) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term بخش اطفال و نوزادان (thritaEHR.wardType:407) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term مراقبت های ویژه کودکان (ThritaEHR.WardType:026) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term پذیرش، صندوق و ترخیص (ThritaEHR.WardType:973) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term مراقبت ویژه جراحی قلب باز اطفال و بزرگسالان (ThritaEHR.WardType:035) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term مراقبت های ویژه داخلی (ThritaEHR.WardType:023) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term اتاق عمل جنرال و CSR (thritaEHR.ward:249) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
AdmissionDate is out of range!. (اشتباه در ثبت تاریخ پذیرش (احتمالا تاريخ تولد بيمار بعد از تاريخ پذيرش است)  
ServiceDetails is mandatory. این خطا زمانی اتفاق می افتد که برای ریزخدمتی کدینگ خدمت (شامل Code، Value و Terminology) ایجاد نشده باشد. HIS
Term بخش سرپایی و بستری پزشکی هسته‌ای (ThritaEHR.WardType:451) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
MessagePrepare.Error at GetCompositionStartDate.year validator error.Hour, Minute, and Second parameters describe an un-representable DateTime. اشکال در ثبت تاریخ و زمان/ تاریخ و زمان نامعتبر است  
Term بخش بستری جدید(موقت) (RayavaranHIS:111957) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term حسابداری مرکزی (ThritaEHR.WardType:953) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Timeout این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
is not register for conditionOnDischarge. این خطا زمانی رخ میدهد که امکان خواندن اطلاعات به هر دلیلی وجود نداشته باشد. Sepas
MessagePrepare.The request failed with HTTP status 404: Not Found. مشکل به دلیل اختلال در مسیر یابی پرونده با نود سپاس می باشد  
DO_Date is not valid. Day must be between تاریخ نامعتبر است HIS
InsuranceVO.Insured Number is mandatory in basic Insurer. ویژگی اطلاعاتی شماره بیمه را در کلاس insurancevo وارد نشده. Hospital
ServiceDetailsVO.Conversion from string to type Double is not valid.Input string was not in a correct format. شماره نظام پزشکی نامعتبر وارد شده HIS
Term اتاق عمل جنرال - سرپایی و بستری (thritaEHR.ward:201) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term بخش تشخیصی (RayavaranHIS:112078) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
AdmissionVO.HealthcareProviderVO.DO_IDENTIFIER is not valid. IdentifierType : (Midwifery_ID) is wrong (Critical). مشکل از عدم نوشتن صحیح ویژگی های شناسه تخت میباشد.
کلیه حروفLOCAL با حروف بزرگ درج گردد ؟!
 
DischargeVO.ConditionOnDischarge is mandatory. زمانی که پرونده سرپایی تاریخ ترخیص و پذیرش برابر نداشته باشند.
یا  این خطا مربوط به ارسال های قبل از سال 92 می باشد. در حال حاضر با توجه به اولویت طرح تحول نظام سلامت، پرونده های ترخیصی بعد از سال 92 را ارسال نمایید. 
Hospital
MessagePrepare.Error at GetCommitter.Committer id is invalid. اين خطا مربوط به زماني مي باشد كه اطلاعات Committer به درستي تكميل نشده باشد. مطابق با سند راهنماي تبادل اطلاعات، كلاس Committer در بردارنده مشخصات فردی است که مسئولیت ثبت اطلاعات ارسالی بر عهده وی می باشد. بسته پيوست شده نيز بررسي شد. در تگ مربوط به Committer، كد ملي فرد درج نشده است كه منجر به بروز اين خطا شده است. HIS
NationalCode invalid. Invalid national code format. کد ملی معتبر نیست  
Term بعد از مراقبت های ویژه قلبی (ThritaEHR.WardType:038) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
PatientContribution.Magnitude of PatientContribution is invalid. معمولا این خطا زمانی اتفاق می افتد که سهم بیمار منفی وارد شده باشد.  HIS
Term اورژانس (thritaEHR.wardType:9) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term بخش هموفیلی و تالاسمی (ThritaEHR.WardType:538) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term درآمد (ThritaEHR.WardType:967) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term درمانگاه جنرال (thritaEHR.ward:504) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term درمانگاه قلب و عروق بزرگسالان (thritaEHR.WardType:507) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
IdentifierIssuer : (BAFIA) is wrong (Critical).    
InsuranceVO.InsuredNumber is not valid. Check the structure. شماره بیمه نامعتبر است  
MessagePrepare.Error at System_IS_Valid.Error at System_IS_Valid. Read ErrorA transport-level error has occurred when sending the request to the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - An existing connection was forcibly closed by the remote host.) عدم برقراری ارتباط با سرور بانک اطلاعاتی  
MessagePrepare.The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive. Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host. An existing connection was forcibly closed by the remote host عدم برقراری ارتباط با سرور بانک اطلاعاتی  
Term  (ThritaEHR.WardType:0) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term آزمایشگاه تشخیصی-طبی (thritaEHR.ward:704) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term بخش آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی (ThritaEHR.WardType:208) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term جراحی جنرال بزرگسالان و اطفال (thritaEHR.ward:303) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Term عمومی عصر (RayavaranHIS:112165) is not register for WardType. این خطا در تعریف نوع بخش است که بعد از اصلاح کدهای جدید نمی بایست دیگر تکرار شده باشد  
Yarane cost do not match in level 1. علت این خطا عدم مطابقت هزینه یارانه دولت در سطح روکش(سطح 1)، با مجموع ریز هزینه های تشکیل دهنده یارانه دولت در بسته های مختلف آن در روکش می باشد  HIS

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر