مجموعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

517

آرشیو مطالب مرتبط با معاونت ها:


معاونت فرهنگی و دانشجویی
419
معاونت درمان
223
معاونت غذاو دارو
248
معاونت توسعه، مدیریت، منابع و برنامه ریزی
304
معاونت تحقیقات و فناوری
177
معاونت بهداشتی
200آرشیو مطالب مرتبط با دانشکده ها:


دانشکده پزشکی
310
دانشکده پرستاری
331آرشیو مطالب مرتبط با بیمارستان ها:


بیمارستان امام خمینی شیروان
910
بیمارستان شهدای فاروج
466
بیمارستان جوادالائمه جاجرم
237
بیمارستان بنت الهدای
253
بیمارستان امام رضا(ع)
381
بیمارستان امام علی (ع)
210آرشیو مطالب مرتبط با شبکه های بهداشت و درمان:


مرکز بهداشت بجنورد
651