مجموعه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

332

آرشیو مطالب مرتبط با حوزه ریاست:

آرشیو مطالب مرتبط با معاونت ها:


معاونت فرهنگی و دانشجویی
210
معاونت درمان
122
معاونت غذاو دارو
124
معاونت توسعه، مدیریت، منابع و برنامه ریزی
169
معاونت تحقیقات و فناوری
108
معاونت بهداشتی
133آرشیو مطالب مرتبط با دانشکده ها:


دانشکده پزشکی
158
دانشکده پرستاری
152آرشیو مطالب مرتبط با بیمارستان ها:


بیمارستان امام خمینی شیروان
442
بیمارستان شهدای فاروج
216
بیمارستان جوادالائمه جاجرم
121
بیمارستان بنت الهدای
146
بیمارستان امام رضا(ع)
159
بیمارستان امام علی (ع)
134آرشیو مطالب مرتبط با شبکه های بهداشت و درمان:


مرکز بهداشت بجنورد
293