دوره آموزشی نرم افزار his (اقتصاد درمان)

209 ١١:٥٥ ق.ظ
سرفصلهای آموزشی واحد اقتصاد درمان
ردیف عنوان سرفصل اموزش مدرس سمت
1 اتصال به his خانم نیازی مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
2 زیر سیستم ترخیص خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
3 زیر سیستم بیمه گری خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
4 ثبت کسورات  خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
5 سامانه رز خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
6 زیر سیستم shis خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
7 تعاریف بیمه تکمیلی خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
8 تعاریف بیمه خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
9 تعاریف مشمولیت خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
10 کتاب ارزش نسبی (کدینگ) خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن
11 hmis خانم نیازی  مسئول اقتصاد درمان بیمارستان امام حسن

 

وضعیت دانش نرم افزار اطلاعات بیمارستانی (his)
  وضعیت
ردیف نام و نام خانوادگی مسئول/کارشناس  اقتصاد درمان  سمت  نام بیمارستان عالی خوب متوسط ضعیف
۱ خانم پروانه رحمانی مسئول  بیمارستان امام علی (ع) بجنورد         
۲ خانم الناز اعزازی مسئول  بیمارستان بنت الهدی بجنورد         
۳ خانم اکرم ریحانی کارشناس بیمارستان بنت الهدی بجنورد         
۴ آقای حسین حقانی کارشناس بیمارستان بنت الهدی بجنورد         
۵ خانم زهرا نیازی مسئول  بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد       
۶ خانم نرگس ارجونی کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۷ خانم مهناز لنگری کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۸ خانم خدیجه شیردل کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۹ خانم سعیده شاهین فر کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۱۰ آقای محمدتقی عوض پور کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۱۱ آقای علی بهادری کارشناس بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد         
۱۲ خانم ندا محمدرضاپور مسئول  بیمارستان امام رضا (ع) بجنورد         
۱۳ آقای احیاء کاظم پور مسئول  بیمارستان امام خمینی شیروان        
۱۴ خانم مریم تیموری مسئول  بیمارستان جوادالائمه جاجرم        
۱۵ خانم ملیحه فاروجی زاده مسئول  بیمارستان شهدای فاروج        
۱۶ خانم فائزه قوی اندام مسئول  بیمارستان پورسینا آشخانه        
۱۷ آقای احسان یزدی زاده مسئول  بیمارستان هاشمی رفسنجانی شیروان        

 


فاقد نظر