- دوره دستیارشبکه ccna و سناریوهای عملی در مورخه 1400/09/06 الی 1400/09/09 در ساعت 14:30 توسط آقای مهندس حاتمی برگزار میگردد.

vc.nkums.ac.ir/itclass


فاقد نظر