دانشکده پرستاری

331 ٨:٣٤ ق.ظ

دانشکده پرستاری

 

 

لیست کارکنان دانشکده پرستاری 

 

رديف

نام

نام خانوادگي

شماره ملي

سمت

نمره آزمون

1

دکتر محمدرضا

آرمات

0940559129

سرپرست دانشكده

 

2

مرتضی

علی نیا

0639441769

مسئول امور عمومی

 

3

رسول

آروین

0759565139

مسئول امور مالی

 

4

پریا

رحمانی

0682420824

مسئول انفورماتیک

 

5

سهیلا

یکتا

0680336737

مسئول آموزش

 

6

صدیقه

داوری

0680310487

مسئول دفتر

 

7

منصوره

اسفیدانی

0681835044

مسئول  امور دانشجویی

 

8

رضا

داغستانی

6359787628

مسئول سایت

 

9

محمد

چاهي

5919735643

حراست

 

10

فاطمه

يوسفي

0750093633

كارشناس EDO

 

11

منصوره

گلدادیان

0934731683

روابط عمومی

 

12

طاهره

محمدزاده

0682201911

کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی

 

13

پردیس

امانیان

0682409227

کارشناس پژوهشی

 

14

اکرم

احمدنیا

0759899649

مسئول سمعی بصری

 

15

فاطمه

سیدی

0681821752

کارشناس نقل و انتقالات

 

16

مريم

عاقلي

0638330157

کارشناس آموزش

 

17

زهره

شیرازی

0681938129

کارشناس آموزش

 

18

اسما

محمدپور

5910064673

کارشناس آموزش هوشبري

 

19

فاطمه

وحدانی

0682161306

کارشناس آموزش فوريت ها

 

20

رقيه سادات

رضایی

5249356230

کارشناس آموزش پرستاری

 

21

مهتاب

سجادی

5910049305

کارشناس دفتر گروه آموزشي

 

22

مريم

سياوشي

0630262047

كارشناس دفتر گروه  آموزشي

 

23

علی اکبر

باقری

0682234028

کارگزین

 

24

محمود

يزداني

0681863633

كارپرداز

 

25

علي

اسفيداني

0680770836

بايگاني(اسكن)

 

26

حسین

صحرایی

5919833981

کارشناس مالی

 

27

شهریار

نوروزی

5919326263

انبار دار

 

28

زكيه

اميني قلندر آباد

0829568565

معاون

 

29

مهدی

حارث آبادی

0790697564

معاون پژوهشی پرستاری

 

30

افسانه

گرشاد

0681774045

مدیر گروه پرستاری

 

31

ویدا

طیبی

0943157781

هيئت علمي

 

32

حامد

مرتضوي

0681734582

هيئت علمي

 

33

دکتر جواد

شاهين فر

0680230637

هيئت علمي

 

34

مهدی

پاکباز

0920146971

هيئت علمي

 

35

حسین

زراعتی

0890115941

هيئت علمي

 

36

محمد

قادری

5629920030

هيئت علمي

 

37

علي

عباس زاده

0670093300

هيئت علمي

 

38

سپیده

غلامی

4600009266

هيئت علمي

 

39

مريم

قربان زاده

0630074100

هيئت علمي

 

40

فاطمه

خراشادی زاده

0933264151

هيئت علمي

 

41

احمد

کاملی

0681800321

هيئت علمي

 

42

شیوا

عزیزی

0682498718

هيئت علمي

 

43

نسرین

کمالی

5240018162

هيئت علمي

 

44

آزاده

کمالی

1282876899

هيئت علمي

 

45

مصطفي

سودمند

0690242727

هيئت علمي

 

46

علي

قره زاده

0770081630

هيئت علمي

 

47

ابراهیم

حسین زاده

0871773023

هيئت علمي

 

48

حميده

محبي

0681268735

هيئت علمي

 

49

سميه

حياتي

0630183971

هيئت علمي

 

50

رضوانه

منظور

0670522333

هيئت علمي

 

51

مهديه

درتومي

0670189901

هيئت علمي

 

52

حسنيه 

رئوفيان

0630201846

هيئت علمي

 

53

طوبي

حسيني

0680313397

هيئت علمي

 

 

فاقد نظر