معاونت فرهنگی و دانشجویی

419 ١:٥٦ ق.ظ

معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

نمرات برتر سه نفر اول آزمون سواد رایانه ای سال 1399

ردیف نام و نام خانوادگی شاغل در واحد شماره ملی نمره سطح
1 فاطمه دلاوری شورای انظباطی 680268812 85 رتبه اول 
2 هادی بیانی امور فرهنگی 6359775352 80 رتبه دوم 
3 باقر خوشنویس روابط عمومی 681888784 75 رتبه سوم 

 

 

لیست کارکنان معاونت دانشجویی و فرهنگی

رديف

نام

نام خانوادگي

نوع استخدام

شماره ملي

سمت

نمره آزمون

1

فاطمه

دلاوري

آزمايشي

0680268812

كارشناس اموردانشجويي

 

2

عليرضا

نيكزاد

پيماني

5010490692

رئيس داره مشاوره

 

3

اجه قز

استوار

رسمي

5919849983

بايگان اسناد مالي

 

4

سميه

اشرف عظيمي

رسمي

0639635172

مسئول حسابداري

 

5

هادي

بياني گز كوه

رسمي

6359775352

كارشناس امور فرهنگي

 

6

ايرج

بيگلري

رسمي

0439928966

كارشناس مسئول تربيت بدني

 

7

محمود

جعفري

رسمي

0682182151

مسئول امورعمومي

 

8

وهاب

جعفري

رسمي

0682356409

مسئول دفتر

 

9

سكينه

خاكشور

رسمي

0682197440

ناظمه خوابگاه دختران

 

10

پونه

رزاز

رسمي

0681861622

كارشناس تربيت بدني

 

11

زينب

عضدي

رسمي

0681231416

كارشناس فرهنگي

 

12

ام البنين

غلامي

رسمي

5249085032

مسئول خوابگاه

 

13

محمد

محمديان

رسمي

5919385650

انباردار

 

14

اكرم

يزداني

رسمي

0681924438

مشاور

 

15

ابراهيم

ابراهيمي

قرارداد انجام كار معين

0681781701

نگهبان

 

16

جواد

اكبري فرد

قرارداد انجام كار معين

0759932468

كارشناس امور فرهنگي

 

17

مليحه

پاكزاد

قرارداد انجام كار معين

1292049022

مسئول كارگزيني

 

18

محمد

پرهيزگار

قرارداد انجام كار معين

5919647388

كارشناس امور فرهنگي-كارشناس حراست

 

19

علي

تنها

قرارداد انجام كار معين

0681466545

كاردان امور فرهنگي

 

20

مريم

چتر سيماب

قرارداد انجام كار معين

0942569318

كارشناس مسئول اموردانشجويي

 

21

محمد باقر

خوشنويس

قرارداد انجام كار معين

0681888784

كارشناس روابط عمومي

 

22

معصومه

شيردل

قرارداد انجام كار معين

0680300074

كارشناس قرآن و عترت

 

23

قربان

علي آبادي

قرارداد انجام كار معين

0682229601

كارشناس تربيت بدني

 

24

حسن

علي دخت

قرارداد انجام كار معين

0682002151

امين اموال

 

25

مهدي

عيسي پور

قرارداد انجام كار معين

0682337331

مسئول امور خوابگاهها

 

26

اكرم

كمالي

قرارداد انجام كار معين

0682387193

كارشناس تربيت بدني

 

27

احمد

گلستاني

قرارداد انجام كار معين

0820017922

كارشناس امور فرهنگي

 

28

پريا

محققي پير شهيد

قرارداد انجام كار معين

4285626446

مسئول دبيرخانه

 

29

فرشته

مطرانلوئي

قرارداد انجام كار معين

0682109797

حسابدار

 

30

مهدي

نظري

قرارداد انجام كار معين

0681868503

راننده(مسئول نقليه)

 

31

مريم

هادي زاده

قرارداد انجام كار معين

0682177504

كارشناس اموررفاه دانشجويان

 

32

هادي

يارمحمدي

قرارداد انجام كار معين

0681954086

مدیریت معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

33

مالك

يزداني

قرارداد انجام كار معين

0681990449

كارپرداز

 

34

ولي

احمدي

مشاغل كارگري

0680684018

نگهبان

 

35

شاپسند

آبار

مشاغل كارگري

0680293183

ناظمه خوابگاه دختران

 

36

عيسي

حسين زاده

مشاغل كارگري

0680509720

نگهبان

 

37

عيسي

حضرتي

مشاغل كارگري

0680506901

خدمتگزار

 

38

سعيد

خاكشور

مشاغل كارگري

0945890451

نگهبان

 

39

احسان

دلگشا

مشاغل كارگري

0682354945

نگهبان

 

40

رضا

رحماني

مشاغل كارگري

0682502790

متصدي توزيع غذا

 

41

رمضانعلي

رفيعي

مشاغل كارگري

5919805684

نگهبان

 

42

مريم

مظهري

مشاغل كارگري

0681109947

خدمتگزار

 

43

عيد محمد

نادري

مشاغل كارگري

0759751226

خدمتگزار

 

44

يارمحمد

نظري

مشاغل كارگري

5919877774

متصدي خوابگاه پسران

 

45

حميد

هنري مهر

مشاغل كارگري

0939825848

راننده

 

46

احمدرضا

يزداني

مشاغل كارگري

0680398252

نگهبان

 

47

زهرا

آراسته

مشمول قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

5240144869

كارشناس امورخوابگاهها(خواهران )

 

48

عطيه

پاداش

مشمول قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

0670067296

ناظمه خوابگاه دختران

 

49

رحيمه

حيدرزاده

مشمول قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

0820285961

كارشناس تغذيه

 

50

آمنه

رخشا

مشمول قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

5910143085

كارشناس بهداشت محيط

 

51

سمانه

كفاش

مشمول قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

0820366889

ناظمه خوابگاه دختران

 

52

زهرا

نوري

مشمول قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

0670672505

كارشناس امور رفاه دانشجويي

 

 

 

 

 

 

 

 

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر