ثبت درخواست ها در سامانه حضور و غیاب

791 ١٥:١٨ ب.ظ

ثبت درخواست ها در سامانه حضور و غیاب

1 . ورود به کارتابل حضور و غیاب

2 . از منوی راست کارتابل را انتخاب می کنیم

3 . از قسمت بالا کارتابل من را انتخاب


4 . انتخاب لیست درخواست جدید
5 . انتخاب ماموریت یا مرخصی مد نظر از لیست درخواست ها


6 . بسته به نوع درخواست اطلاعات خواسته شده را تنظیم می کنیم

 

7 . تاریخ مجوز باید روزی که دارید اطلاعات ثبت می کنید انتخاب کنید

8 . در انتها اگر درخواست دیگری نداشته باشید که دکمه ثبت را می زنید ولی اگر درخواست دیگری دارید دکمه ثبت و جدید را
می زنید تا درخواست جدید را ثبت کنید

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر