اجزاء کنترل پنل ایمیل

948 ١٥:١٨ ب.ظ

مهندس جواد حیدرپور

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار؛ آذر ماه 1396

تمامی پنل های کنترل ایمیل سرور ها این واژه ها وجود دارد:

Inbox] صندوق ورودی [: کلیه نامه هایی که برای شما ارسال شده است در این پوشه قرار میگیرد.

Defats: نامه هایی که در حال تدوین هستند و هنوز ارسال نشده اند در این پوشه نگهداری می شوند

Send: نامه هایی که شما ارسال کرده اید در این پوشه نگهداری می شوند.

Trash: نامه هایی که حذف کرده اید در این پوشه نگهداری می شوند.

Spam: نامه هایی که فرسنتده آنها معتبر نیست در این پوشه نگهداری می شوند.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر