فرمت آدرس ایمیل

2494 ٣:١٨ ق.ظ

مهندس جواد حیدرپور

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار؛ آذر ماه 1396

فرمت آدرس ایمیل به صورت  { دامنه @ نام کاربری ( Username)  } می باشد مانند: Jheidarpour@nkums.ac.ir که Jheidarpour نام کاربری و nkums.ac.ir  دامنه این آدرس است.


از مجموع 37 رأی

فاقد نظر