کاربرد کامپیوتر

40
  نام آزمون گروه هدف شاخص آزمون                        آزمون
1 کاربرد کامپیوتر در خوابگاه کارکنان خوابگاه حل کلیه کارهای جاری کسب نمره 80 از 100
2 کار با ویزیو کلیه کارکنان فاوا نقشه ویزیو واحد تحویل نقشه کامل
3 کار با سامانه های راه دور کلیه کارکنان ارتباط برقرار کردن از راه دور بین دو رایانه ارتباط برقرار کردن از راه دور بین دو رایانه
4 آموزش سخت افزار  کلیه کارکنان اسمل کردن کیس اسمبل کردن کامپیوتر کسب نمره 80 از 100
5 کاربرد کامپیوتر در تغذیه کارکنان سلف حل کلیه کارهای جاری  کسب نمره 80 از 100از مجموع 1 رأی

فاقد نظر