آموزش ایمیل سازمانی

22

 

عنوان کلاس

تاریخ برگزاری

ساعت

مدرس

تاریخ آزمون

شاخص های آزمون

گروه هدف

آموزش ایمیل سازمانی

1401/07/22

3

مهندس خسروشاه

1401/07/25

آشنایی با ورود به ایمیل سازمانی، آشنایی با ارسال ایمیل

مسئولین دبیرخانه ها، مسئولین دفاتر، کارپردازان

 

 
 فاقد نظر