نصب ویندوز و نرم افزارهای ضروری

26

 

عنوان کلاس

تاریخ برگزاری

ساعت

مدرس

تاریخ آزمون

شاخص های آزمون

گروه هدف

نصب ویندوز و نرم افزارهای ضروری

1401/03/22

3

مهندس خسروشاه

1401/03/25

- آشنایی با انواع ویندوز

- آشنایی با مراحل نصب ویندوز

- آشنایی با نصب نرم افزارهای ضروری

کلیه کارکنان اداری

 
 
 فاقد نظر