منابع و آزمون

26
نحوه آزمون  تولید شاخصها و جداول آماری در اتوماسیون آماری(سهم)
  بازه زمانی نام واحد تعداد شاخص ها و جداول آماری نیازسنجی شده(حداقل سه عدد)  شاخص ها  و جداول آماری عملیاتی شده نمره کسب شده
  هفته اول        
هفته دوم        
هفته سوم        
هفته چهارم        
           
نحوه آزمون   ثبت داده ها در سامانه اتوماسیون آماری(سهم)
  بازه زمانی نام واحد تعداد شاخص ها و جداول آماری عملیاتی شده  شاخص ها  و جداول آماری (عملیاتی) تجمیع و ثبت شده نمره کسب شده
  ماه اول        
ماه  دوم         
ماه سوم        
           
نحوه آزمون  گزارشگیری داده ها در اتوماسیون آماری (سهم)
  بازه زمانی نام واحد تعداد شاخص ها و جداول آماری عملیاتی شده تعداد گزارشات استخراح شده (حداقل برابر با شاخص های عملیاتی) نمره کسب شده
  ماه اول        
ماه  دوم         
ماه سوم        
           
نحوه آزمون  داشبورد سازی در سامانه اتوماسیون آماری(سهم)
  بازه زمانی نام واحد تعداد شاخص ها و جداول آماری عملیاتی شده تعداد ویجت ها و گزارشات قابل نمایش در داشبورد (حداقل برابر با شاخص های عملیاتی) نمره کسب شده
  ماه اول        
ماه  دوم         
ماه سوم        



فاقد نظر