راهبری سامانه مدیریت اطلاعات سازمانی

250
بازه زمانی نحوه آزمون گروه هدف منبع
سه ماهه اول با توجه به داده هایی که باید در شناسنامه تجهیزات فاوا و اتاق سرور و سامانه ها وارد شود نمره داده خواهد شد. همکاران فاوا سایت مدیریت اطلاعات سازمانی

سه ماهه دوم

 

با توجه به داده هایی که باید در شناسنامه تجهیزات فاوا و اتاق سرور و سامانه ها وارد شود نمره داده خواهد شد. همکاران فاوا سایت مدیریت اطلاعات سازمانی
سه ماهه سوم با توجه به داده هایی که باید در شناسنامه تجهیزات فاوا و اتاق سرور و سامانه ها وارد شود نمره داده خواهد شد. همکاران فاوا سایت مدیریت اطلاعات سازمانی
سه ماهه چهارم با توجه به داده هایی که باید در شناسنامه تجهیزات فاوا و اتاق سرور و سامانه ها وارد شود نمره داده خواهد شد. همکاران فاوا سایت مدیریت اطلاعات سازمانی

با توجه به بازه زمانبندی اگر اطلاعات وارد نشده باشد نمره صفر داده خواهد شد.

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر