پایش عملکرد مسئولین فاوا

40

 

عنوان دوره منابع آموزش نحوه برگزاری نحوه نمره دهی
پایش عملکرد مسئولین فاوا تیکت بدون آزمون بررسی تیکت ها و اقدامات ویژه هر فرد در انتهای هر فصل 

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر