به تعلیق درآوردن جلسات

257

بر روی تقویم بر روی یکی از جلسات پیش رو که میخواهید به تعلیق در بیاید کلیک کنید و مطابق با تصاویر ذیل عمل کنید :

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر