ممکن است در مراحل انتقال پروژه بر روی سرور خطای زیر رخ دهد:

The stream or file "C:\inetpub\wwwroot\test-project\storage\logs/laravel.log" could not be opened in append mode: failed to open stream: Permission denied

جهت رفع این خطا باید در پوشه storage پروژه مجوز modify  رو به everyone اعطا نمایید.




فاقد نظر