فراخوانی یک route در تابع ajax در لاراول

289

برای فراخوانی یک route  از یک تایع ajax  در blade  در لاراول از قطعه کد زیر استفاده می شود:

 window.location.href='{{route("route_name")}}';فاقد نظر