نحوه ارسال پیامک

284

در زمان ایجاد جلسه جدید (در قسمت تقویم کاری / منوی جلسات) ، در کادر تعریف جلسه جدید ، با انتخاب گزینه ارسال پیامک میتوانید از این امکان استفاده نمایید.
فاقد نظر