خطای mysqldump: Couldn't execute 'SELECT COLUMN_NAMEm

462

این خطا در export  و import  کردن دیتابیس با workbenche 8  احتمال بروز دارد.

برای رفع این خطا مراحل زیر را باید انجام داد:

ایجاد فایل با نام  mysqldump.cmd با محتوای زیر و ذخیره بر روی هارد سیستم

@echo off
    "c:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 8.0 CE\mysqldump.exe" %* --column-statistics=0

اجرای برنامه workbench  و رفتن به مسیر

Edit > Preferences > Administration

تعریف مسیر فایل ایجاد شده در مرحه 1 برای گزینه path to mysqldump Tool  و تایید

انجام عملیات export  یا  import
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر