درج ساعت آموزشی برای همکاران فاوا

348

طی سوالات بیشمار همکاران محترم فاوا واحدها، در خصوص درج ساعت آموزشی کلاسها در کارنامه آموزشی به اطلاع می رساند طی صحبتی که با جناب آقای مهندس یوسفی شد:

* کلاسهای تخصصی فاوا فقط برای همکاران رسمی ، پیمانی ، قراردادی تبصره 5 که :

1.  مدرک آنها یکی از رشته های کامپیوتری باشد .

2. پست یا سمت آنها  مرتبط با یکی از شاخه های کامپیوتری باشد.

3. عنوان شغل و یا رشته شغلی مرتبط با  یکی از رشته های کامپیوتر باشد.

برای این افراد در صورت قبولی در آزمونهای تخصصی، ساعت آموزشی درج میشود.

همانطور که می دانید تعداد زیادی از همکاران قراردادی تبصره 4 هستند که بعنوان مسئول یا کارشناس رایانه در واحدها مشغول به خدمت هستند که متاسفانه این کلاسها برای آنها مشمول نیست اما  مدیریت فاوا جناب آقای مهندس حیدرپور درصدد این هستند بتوانند تدابیری اندیشه کنند که مسول آموزش ستاد دانشگاه را متقاعدو طی تبصره ای این کلاسها برای همکاران تبصره 4 لحاظ شود .

**چون این کلاسها تخصصی هست و مرتبط با شغل در حال حاضر همکاران قراردادی تبصره 4 که باعث افزایش دانش شغلی می شود شرکت در این کلاس الزامی است.
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر