کار با نرم افزار Excel

408

1. در اکسل اعداد فرد 1 تا 50 رو نوشته وبا قالب بندی شرطی اعداد کوچکتراز20 را با رنگ سبز بزرگترین عدد مجموعه قرمز و کوچکترین عدد را با رنگ زرد نمایش دهید(قالب بندی پویا باشد)

 

 

2.جدول زیر را برای 5 بیمار تکمیل کنید. هزینه هر روز بستری 50000 تومان است

جمع کل هزینه های بخش های 1و2 را به تفکیک نمایش دهید

کد

بخش بستری

تعداد روزبستری

هزینه های جانبی

 مبلغ کل هزینه ها

1

1

20

58400

 

5

2

15

3650

 

9

2

5

25400

 

13

1

3

2560

 

 

 

*  تنطیماتی انجام دهید که:

  الف)تنها کد افرادی که نوع بخش بستری شان یک است نمایش داده شود .  

   ب) لیست افراد که در بخش 2 بستری شده اند را بر اساس مبلغ کل هزینه از کم به زیاد مرتب کنید.

 

**   تنظیماتی انجام دهید که :

  الف) در ستون بخش بستری تنها مقادیر جراحی و عمومی رابتوان  از لیست انتخاب کرد.

   ب)در ستون روز بستری مقدار کمتر از 3 نتوان وارد کرد.

***   نموداری رسم کنید که مشخص کند هزینه بستری در بخش 1 چقدر است؟

****   لیست اعداد 1تا 200 را در اکسل نوشته جمع کل اعداد، بزرگترین عدد، کوچکترین عدد ومیانگین اعداد را با توابع نمایش دهید.
فاقد نظر