کار با سامانه ورود و خروج

597

*********در سامانه حضور و غیاب     

    1) تعداد روز های کسرکار وجمع کل کسر کار در فروردین ماه 1400 را نمایش دهید .          

     2)ماموریت ساعتی امروز خودتان را ثبت کنید.

    3) 

 
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر