پذیرش با کد ارجاع

12424

پذیرش بیمار در his با کد ارجاع:

پذیرش در درمانگاه ویزیت:

            بیمار از سطح یک با کد ارجاع  برای دریافت خدمات به سطح دو(درمانگاه تخصصی) مراجعه میکند

نمونه فرم ارجاع بیمار توسط پزشک خانواده

 

برای ثبت ویزیت از پاراکلینیک ثبت ویزیت با کد ارجاع استعلام گرفته شود

 

بعد از ثبت ویزیت با کد ارجاع و تشخیص درمان برای ارسال بازخوراند بیمار نیاز به وارد کردن اطلاعات در قسمت پیگیری میباشد

 

در سربرگ ثبت پیگیری و ارجاع برای ارسال بازخوراند به سطح 1 زمان مراجعه بعدی و نوع پیگیری و تشخیص نهایی باید ثبت شود

در صورت نیاز برای ادامه درمان بیمار و ارسال به سطح 3 باید سربرگ ارجاع هم پر شود در غیر این صورت اجباری نیست

اگر بیماری که توسط پزشک متخصص با کد ارجاع  ویزیت شده است   نیاز به بستری و طی درمان در مرکز را دارد نباید پیگیری ثبت شود و ارسال بازخوراند انجام شود

با همان کد ارجاع پذیرش در بخش بستری انجام شود

برای دریافت اطلاعات ارجاع شده از پزشک خانواده از داشبورد منوی نظام ارجاع -استعلام ارجاع با استفاده از کلید دریافت اطلاعات ارجاع اطلاعات فراخوانی میشود

 

 

جهت ارسال بازخوراند به سطح ارجاع شده از داشبورد سپاس منوی نظام ارجاع -تبادل اطلاعات داده نظام بازخوراند نسبت به ارسال بازخوراند استفاده میکنیم

 

مراحل بالا برای ثبت ویزیت با کد ارجاع بود

ولی اگر بیمار ارجاعی بعد ویزیت نیاز به ارائه خدمات در آن مرکز بود و یا نیاز به بستری در همان سطح باشد نیازی به ثبت پیگیری و ارسال بازخوراند ندارد و با همان کد ارجاع بیمار باید پذیرش در اورژانس درمانگاه و یا بخش بستری شود

برای پذیرش بیمار در درمانگاه از منوی راهبری بیمار ,اورژانس ، درمانگاه اورژانس با زدن دکمه پذیرش به صورت اورژانس نسبت به پذیرش با کد ارجاع اقدام میکنیم

همانند تصویر زیر:

 

در صورت ناخانوا نبودن کد ارجاع  با استفاده از کد ملی دئر فیلد کد ملی و زدن دکمه لیست ارجاع فعال کد ارجاع استعلام میشود و میتوان با استفاده از این کد پذیرش کرد

برای بیماران پذیرش شده در اورژانس و بخش بستری برای ثبت پیگیری و ثبت ارجاع در سیستم his روی بیمار کلیک راست کرده و گزینه نظام ارجاع رو انتخاب کرده

بیمار اگر نیاز به ارجاع به سطح بالاتر باشد فرم ارجاع هم پر میشود و برگه ارجا رو پرینت گرفته در اختیار بیمار داده بعد از ان از تب پیگیری پیگیری بیمار تکمیل شده و از قسمت مدارک پزشکی تشخیص نهایی رو ثبت کرده و باز خوراند بیمار رو مثل توضیحات قبلی ارسال کرده

 


فاقد نظر