فیلم آموزشی پذیرش بیمار با کد نظام ارجاع در HIS

870


مطالب مرتبط :


پذیرش بیمار بستری با کد ارجاع
486
پذیرش درمانگاه و اورژانس
457
ویزیت درمانگاه با کد ارجاع
469

فاقد نظر