فیلم آموزشی پذیرش بیمار با کد نظام ارجاع در HIS

691


مطالب مرتبط :


پذیرش بیمار بستری با کد ارجاع
367
پذیرش درمانگاه و اورژانس
334
ویزیت درمانگاه با کد ارجاع
351

فاقد نظر