فیلم آموزشی پذیرش بیمار با کد نظام ارجاع در HIS

969


مطالب مرتبط :


پذیرش بیمار بستری با کد ارجاع
547
پذیرش درمانگاه و اورژانس
521
ویزیت درمانگاه با کد ارجاع
544

فاقد نظر