استقرار هوشمند اتوماسیون دبیرخانه

2351
 

مهندس نرگس پورجعفر

کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار؛ آذر ماه 1396

استقرار هوشمند در اتوماسیون دبیرخانه فرزین یکی از راه های انتقال راهبری اتوماسیون و انتقال مجوز ها به واحد های دانشگاه می باشد .در این راهنما سعی داریم آموزشی مخختصر بر فرم های مربوط به استقرار هوشمند اتوماسیون دبیرخانه فرزین داشته باشیم.

ابتدا جهت دسترسی به این فرم ها به روش زیر اقدام میکنیم :
فاقد نظر