اتوماسیون اداری، حضور و غیاب و خدمات الکترونیک

1131

این گروه آموزشی شامل محتویات آموزشی در خصوص سامانه های پرکاربرد مورد اسفاده عموم همکاران دانشگاه میباشداتوماسیون اداری دبیرخانه

محصول شرکت نرم افزاری ican

حضور و غیاب کارا 2000

محصول نرم افزاری شرکت کارا 2000


فاقد نظر