زمان بندی دوره

736

جلسه-تاریخ کلاس

ساعت برگزاری

نوع برگزاری

مکان/آدرس ویدئو کنفرانس

اول -1/5/99

14

ویدئو کنفرانس

Vc.nkums.ac.ir/itclass

دوم- 4/5/99

14

ویدئو کنفرانس

 

آزمون پایانی

14:30-23

 

 

 فاقد نظر