سرفصل منابع

700
 • جلسه اول:
  • 1 نگهداری از تجهیزات
  • 2 نظارت بر کار پیمان کار
 • جلسه دوم :
  • 1 استاندارد کابل کشی
  • 2 استاندارد و مقاوم سازی دکل
 • جلسه سوم:
  • 1 سرویس و نگهداری از upsاز مجموع 1 رأی

فاقد نظر